EURO FINANCE CONSULTING
 
Daniel Mayer, MBA Emaildan.mayer(at)eufc.cz Mobil+420 731 173 571
Konateľ spoločnosti

Špecializácia na projektové riadenie, špecialista v oblasti investičných projektov pre súkromný sektor a verejnú správu. Z pozície výkonného riaditeľa firmy a konateľa má za úlohu riešenie obchodných činností v ČR a SR.

Ing. Anna Pastierová Emailanna.pastierova(at)eufc.sk Mobil+421 908 583 396
Prokurista, Chief consultant

V oblasti dotačného poradenstva sa pohybuje viac ako 14 rokov. Behom tejto doby sa z pozície poradcu a manažéra podieľala na príprave, realizácií a riadení rôznych investičných projektov. Je expertkou na fondy EÚ, projektový management a investičné stimuly. Zameriava sa na odborné investičné poradenstvo v oblastiach energetiky, životného prostredia, samospráv, rozvoja vidieka, výskumu a vývoja. Zaisťuje komplexné riešenie a následnú implementáciu projektov.

Ing. Katarína Ďurečková Emailkatarina.dureckova(at)eufc.sk Telefon+421 36 63 04 075 Mobil+421 915 737 501
Office manager, Tender & Implementation section

V spoločnosti sa venuje office managementu. Zabezpečuje administratívno-prevádzkový chod spoločnosti, komunikuje s dodávateľmi a úradmi, podieľa sa na tvorbe účtovných operácií. Zaisťuje komplexné spracovanie, administráciu a implementáciu projektov. Vykonáva aj administratívu spojenú s riadením ľudských zdrojov a vykonáva všetky ďalšie úkony na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti.

Ing. Branislav Arpáš Emailbranislav.arpas(at)eufc.sk Mobil+421 915 967 055
Consultant – Project section

V spoločnosti komunikuje s dodávateľmi a úradmi, podieľa sa na tvorbe plánov, zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a strategických dokumentov rozvoja pre verejný a podnikateľský sektor. Zaisťuje komplexné spracovanie, administráciu a implementáciu projektov v oblastiach PRV, OP KŽP, I ROP, OP EVS.

Mgr. Renata Régiová Emailrenata.regiova(at)eufc.sk Mobil+421 918 697 482
Consultant – Project section

Odborník na tvorbu plánov, zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a strategických dokumentov rozvoja pre podnikateľský sektor. Zodpovedá za optimálne nastavenie projektu z hľadiska možností čerpania štátnych dotácií a grantov v súlade s projektovým zámerom klientov. Zaisťuje komplexné spracovanie a administráciu projektov v oblastiach OP KŽP, OP VaI a PRV.

Ing. Viktória Szebellaiová Emailviktoria.szebellaiova(at)eufc.sk Mobil+421 918 906 544
Consultant sekcie Tender & Implementation

Disponuje cennými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania. Má bohatú prax v oblasti energetiky. Pracuje ako poradca pre spracovanie a administratívu výberových konaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaisťuje manažovanie procesov verejného obstarávania, spracovanie odborných posudkov a riešenie prípadných odvolacích mechanizmov.

Ing. Gabriela Hajduková Emailgabriela.hajdukova(at)eufc.sk Mobil+421 905 308 355
Consultant – Project section

Projektovému riadeniu sa venuje od roku 2008. V spoločnosti komunikuje s dodávateľmi a úradmi, podieľa sa na tvorbe plánov, zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a strategických dokumentov rozvoja pre podnikateľský sektor. Zaisťuje komplexné spracovanie, administráciu a implementáciu projektov v oblastiach OP KŽP, OP VaI, PRV a OP ĽZ.

Ing. JUDr. Jozef Sendek Emailjozef.sendek(at)eufc.sk Telefon+421 905 120 300
Consultant – Project section

V oblasti projektového riadenia pracuje od roku 2003 a disponuje bohatými odbornými skúsenosti z predvstupových fondov a zo štrukturálnych fondov EÚ. Dokonale ovláda problematiku podnikateľských subjektov a to mu dáva jedinečný pohľad pri analýze podnikateľských zámerov, marketingu a kontrolingu klientov. Okrem obchodu sa venuje tiež tvorbe podnikateľských zámerov, spracovaniu ekonomických analýz, ale aj kontrole v procese implementácie projektov.