EURO FINANCE CONSULTING
 

Rozvoj podnikania MSP a spolupráca so strednými odbornými školami

Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP.

Oprávnené aktivity: 

V rámci špecifického cieľa 11.3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP II:

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP). 

Intenzita pomoci: 90%

Oprávnené územie: 

Pre túto výzvu sú oprávneným územím výhradne okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov. 

Pre viac informácii k tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické alebo právnické osoby (FO a PO) oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP zamerané prednostne na priemyselnú výrobu ale aj  výskum, vývoj, reklamu, nakladateľskú činnosť a iné poznatkovo intenzívne služby.

Začínajúce, alebo existujúce  FO a PO ktoré disponujú minimálne 1 účtovnou závierkou za 12 mesiacov a zároveň majú predmet podnikania zapísaný ku dňu predloženia žiadosti.

Oprávnené aktivity: 

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP). Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj existujúceho MSP. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.

Intenzita pomoci: Do 85 % z hodnoty oprávnených nákladov.

Oprávnené územie: Okresy Partizánske a Prievidza, pričom dôležité je miesto realizácie projektu. 

Pre viac informácií k tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

 

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách  

Oprávnení žiadatelia: 

Aktívne podnikajúce fyzické a právnické osoby s priemyselnou výrobou v súlade s RIS 3 SK pre domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel 21. storočia, Zdravé potraviny a životné prostredie.

 • osoby zapísané v obchodnom registri;
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú:

 • registrované na území SR a zároveň
 • od vzniku  ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň
 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom:
  • žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr v deň predloženia ŽoNFP.
  • žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy. a zároveň​​
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponujú účtovnými závierkami za posledné dve účtovné obdobia.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 • mikro, malé a stredné podniky, veľké podniky.

Oprávnené aktivity: 

Nákup dlhodobého majetku a softveru za účelom inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie uvedených minimálne 3 prvkov inteligentných riešení .

Výzva podporuje 3 kategórie prvkov  inteligentných riešení:

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia (povinná kategória):

 • Pokročilá telematika – vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení.
 • Kolaboratívna robotika – riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany a oddelenia robota od pracovníkov.
 • Kyber-fyzikálne systémy (CPS) - riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu.
 • Digitálne dvojča (Digital Twin) - inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase.
 • Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia - Bezobslužné manipulačné, resp. manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility.
 • Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku - komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov.
 • Exponenciálne technológie - riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo riadenia s prvkami umelej inteligencie.

Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia:

 • Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie - Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov.
 • Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku - riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov.
 • Digitalizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu.
 • 3D skenovanie - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných technických prvkov a technológií.
 • Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise.
 • Robotizácia výrobného procesu - riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe.
 • Rozšírená realita - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich využitím počíta najmä v logistickej obsluhe výroby.

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou:

 • Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo).
 • Nové senzory - inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad. priemyselného internetu vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších.
 • Big Data - implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžadujú si využitie špeciálnych dedikovaných systémov.
 • Dátové centrum - inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a prepojenia pre funkčné využitie.
 • Cloud pre Smart Industry - Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne softvérové a komunikačné riešenia online.
 • Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy - napríklad mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov
 • Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – ERP) – softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie.
 • Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems – MES) – softvérové nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických produkčných procesov.
 • Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM) - informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM) - nástroj, ako pomocou štatistických metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby. 

Intenzita pomoci: 

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ

Intenzita pomoci

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj,

Trenčiansky kraj

Mikro a malý podnik

45  %

Stredný podnik

35 %

Veľký podnik

25 %

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Mikro a malý podnik

50 %

Stredný podnik

45 %

Veľký podnik

35 %

Oprávnené územie: Celé Slovensko mimo Bratislavského kraja. 

Pre viac informácií k tejto výzve nás neváhajte kontaktovať.