EURO FINANCE CONSULTING
 

Newsletter zo dňa 27.10.2020

ENVIRONMENTÁLNY FOND - ŠPECIFIKÁCIE ČINNOSTÍ PODPORY NA ROK 2021 

Termín na predloženie žiadostí: do 15.12.2020

Žiadateľ je oprávnený predložiť iba 1 žiadosť vrámci oblastí:

 • ochrana ovzdušia,
 • ochrana a využívanie vôd,
 • rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,

Žiadateľ predkladá originál formulára žiadosti.

Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti, predkladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

Intenzita podpory: 95% z oprávnených výdavkov.

Udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu pre všetky oblasti podpory.

Ochrana ovzdušia

Cieľom činností je podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok.

 • maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000€,
 • oprávnení žiadatelia: rozpočtová organizácia, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia,
 • oprávnené aktivity: nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií a budovanie zelenej infraštruktúry,
 • jedným z kritérií na poskytnutie dotácie je lokalita v chránenom prírodnom území a pomer zatrávnenej a nezatrávnenej plochy na vymedzenom území.

Ochrana a využívanie vôd

Podmienkou poskytnutia podpory je existencia zdroja znečistenia vo vodohospodársky významných oblastiach.

 • maximálna výška žiadanej dotácie je 500 000€,
 • oprávnení žiadatelia: rozpočtová organizácia, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia,
 • oprávnené aktivity: rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich ČOV v aglomeráciách do 2000 obyvateľov a od 2000 do 10000 obyvateľov, budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia verejného vodovodu, rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. 

Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Podpora je určená na činnosti týkajúce sa triedeného zberu komunálneho odpadu pri budovaní technickej infraštruktúry.

 • maximálna výška žiadanej dotácie je 80 000€,
 • oprávnení žiadatelia: rozpočtová organizácia, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia,
 • oprávnené aktivity: zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov, zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu.
 • maximálna výška žiadanej dotácie je 150 000€,
 • oprávnené aktivity: výstavba malej kompostárne, zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad, vybudovanie, dobudovanie, rekonštrukcia zberných dvorov, nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor.

Newsletter zo dňa 25.8.2020

VODÍK ENERGONOSIČ BUDÚCNOSTI AKO PODPORA CIEĽA EK O UHLÍKOVEJ NEUTRALITE DO 2050 

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021-2027

Dokument schválený Radou vlády SR  pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 dňa 3.10.2019

V uvedenom dokumente je zmienka aj o motorových vozidlách na uhlíkový pohon, ako ekologický pohon podporovaný v budúcom plánovacom období.

Cieľ 2: Ekologickejšia nízkouhlíková Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmeny klímy a prevencie a riadenia rizika- environmentálne udržateľné a nízkouhlikové Slovensko

2.1.3 Podpora udržateľnej mobility zvýšením podielu alternatívnych ekologických pohonov v doprave.

Cieľom je podpora zvyšovania podielu ekologických palív a pohonov v doprave. Zavádzanie alternatívnych palív sleduje aktuálne trendy v danej oblasti a podpora bude smerovať  na zvýšenie využívania hybridných motorových vozidiel, hybridné elektrické vozidlá, elektromobily, motorové vozidlá na skvapalnený plynný uhľovodík, motorové vozidlá na vodíkový pohon a vyššie využívanie biopalív.

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/11/V%C3%BDchodiskov%C3%BD-n%C3%A1vrh-prior%C3%ADt-SR-pre-PS-2021-2027-final-upraven%C3%BD-po-RV.pdf

07/2020 odborná konferencia „Vodíková budúcnosť Slovenska“

Podľa vyjadrenia na konferencii,  MH SR je naklonené podpore vodíkových technológií  v oblasti vedy a výskumu, priemyslu, mobility aj legislatívy. Podpora vodíka má byť ako súťaž konceptov medzi elektromobilmi a vodíkovými autami.

Zámer štátu  pre podporu vodíkových technológií:

 • zriadiť  Výskumné vodíkové centrum s celoslovenskou pôsobnosťou v Košiciach.

Koordinátor MH SR pre aktivity s vodíkom:

 • prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. (prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v KE).

https://www.economy.gov.sk/top/je-cas-podporovat-vodikove-technologie-sulik-hovori-o-velkej-sanci-pre-slovensko

NEWSLETTER zo dňa 11.8.2020

VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PODPORU ZAČÍNAJÚCICH PODNIKOV - START-UPOV FINANCOVANÁ Z NÓRSKYCH GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR 

Kód výzvy: BIN SGS01

Cieľ výzvy: podpora  start-upov v dvoch ťažiskových oblastiach:

1. Zelené inovácie v priemysle

2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Základné informácie k výzve:

 • dátum zverejnenia výzvy: 29.6.2020, dátum uzavretia výzvy: 23.10.2020 ;
 • výška finančného príspevku v rozmedzí 100 000-200 000€: schéma podpory de minimis;
 • alokácia 1 058 824€;
 • oprávnení žiadatelia: MSP;
 • minimálne spolufinancovanie pre subjekty v súkromnom sektore: 10 %;
 • povinné kontrolované indikátory: odhadovaný ročný rast obratu a rast čistého prevádzkového zisku;
 • voliteľné indikátory (min 2): počet vytvorených pracovných miest, ročné zníženie emisií CO2, zber odpadu  a opätovné použitie alebo recykláciu, pokles spotreby energie, opätovné použitie odpadu na výrobu, podané žiadosti na ochranu práv duševného vlastníctva, počet aplikovaných inovačných technológií, počet vyvinutých technológií a riešení, počet komercionalizovaných výrobkov alebo služieb, podiel zamestnancov v podniku udávajúcich lepšie zručnosti;
 • žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant;
 • oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jeden fiškálny rok, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty;
 • oprávnení partneri predstavujú akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku;
 • spolufinancovanie 10% pre subjekty v súkromnom sektore;
 • start-up  môže žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok;
 • oprávnené sú všetky regióny Slovenskej republiky.

Newsletter zo dňa 15.7.2020

INFORMÁCIE ZO SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI PRE DOČASNÚ POMOC NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA RELEVANTNÉHO PRE COVID - 19 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc (SŠP pre DP) na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19 s účinnosťou od 13.7.2020.

Účel  SŠP pre DP:

 • vytvorenie a nastavenie  podmienok pre podporu relevantných projektov výskumu a vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID 19,
 • podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v oblasti urýchleného výskumu a vývoja,
 • podpora následného využitia výsledkov výskumu a vývoja za účelom výroby produktov (vakcíny, lieky, liečba, zdravotnícke pomôcky, nemocničné a lekárske výrobky a zariadenia vrátane ventilátorov, ochranných odevov, diagnostických nástrojov a dezinfekčných prostriedkov.

Regióny  podpory: celá SR vrátane BA kraj

Predpokladaný ročný rozpočet na SŠP:  80 MIO EUR

Neoprávnený pre podporu: zmluvný výskum vývoj

Prijímatelia pomoci:

 • FO a PO ak v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj  výskum a vývoj (VV),
 • organizácie venujúce sa VV a šíreniu poznatkov a výskumné organizácie,
 • mikro, malé, stredné a veľké podniky.

Oprávnené náklady:

 • Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
 • Modernizácia infraštruktúry na testovanie  a rozširovanie výroby
 • Ochrana práv duševného vlastníctva

Oprávnené zameranie projektov:

 • Prevencia a ochrana
 • Technológie a zariadenia na diagnostiku a terapiu pacientov
 • Diagnostika a testovanie
 • Terapia, vakcíny a lieky, klinické štúdie
 • Sledovacie a monitorovacie zariadenia, analytické nástroje
 • VV technológií pre bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov napr. robotika pri diagnostike
 • Smart technológie pre pacientov
 • Bezpečná mobilita v rámci pandémie COVID-19, dáta, trendy, monitorovanie regionálnych rizík, ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva, bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov verejnej dopravy

Intenzita pomoci:

 • Maximálna intenzita pomoci na VV je 80 % z oprávnených výdavkov
 • Maximálna intenzita pomoci na infraštruktúru k VV je 75 % z oprávnených výdavkov
 • Možnosť navýšenia o 15 % v prípade pomoci z viacerých členských štátov

Ďalšie informácie:

 • V rámci výziev sa bude uplatňovať inštitút  partnerstva, vznik konzorcií podnikov a výskumných organizácií
 • Prijímateľ pomoci nie je podnik v ťažkostiach k 31.12.2020

NEWSLETTER zo dňa 13.7.2020

AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE SUBJEKTY PODNIKAJÚCE V OBLASTI VÝROBY A PREDAJA TEPLA 

Podpora z EŠIF  je zameraná  na:

 • výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VUKVET) s maximálnym tepelným výkonom do 20 MW,
 • výstavbu zariadení na využitie OZE (soláre, tepelné čerpadlá, skládkové plyny, geotermálna energia, vodná energia, hydrotermálna energia),
 • výstavbu zariadení na biomasu s náhradou uhlia,
 • výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla,

V závislosti od zamerania výzvy je možné získať intenzitu pomoci vo výške od 45 % z oprávnených nákladov až do 75 % z oprávnených nákladov  pre veľké podniky, kam sú zaradené teplárenské spoločnosti so štátnym vlastníctvom.

Výzvy sú otvorené do vyčerpania alokácie.

Podpora z EK na odstránenie dopadov koronavírusu.

Slovensko by malo dostať na nápravu škôd z dôvodu koronavírusu takmer 8 mld. eur cez Fond na obnovu a odolnosť, cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a Program na rozvoj vidieka. Ide o zdroje nad rámec predkrízového návrhu rozpočtu EÚ. Prioritou pre predstaviteľov vlády SR sú veľké projekty s rýchlou realizáciou.

Tieto dodatočné peniaze zo zdrojov EÚ, ktoré môže Slovensko získať proti následkom koronakrízy, sú jedinečnou príležitosťou na štrukturálnu obnovu a systémové zmeny v krajine.
Z uvedeného dôvodu by sa mali investovať do veľkých projektov, ktoré sa dajú pomerne rýchlo zrealizovať, pretože je potrebné predstaviť výsledky už v roku 2024.

Financované budú projekty, ktoré zásadne zmenia štruktúru ekonomiky štátu, konkrétne:

 • lepšie služby štátu (fungujúca digitalizácia, informatizácia),
 • zelené projekty a zelené technológie,
 • Priemysel 4.0 a smart technológie,
 • problematika odpadov a zmena ovzdušia.

Európske peniaze navyše by podľa vlády SR mali ísť aj na podporu výskumu, vývoja a technológie v oblasti elektrických a vodíkových vozidiel a autonómnych vozidiel, ako aj na zavedenie udržateľného systému financovania pracovných miest v prípade hospodárskej krízy alebo dočasných ekonomických problémov podnikov (kurzarbeit), ale aj na podporu reformy nemocničnej starostlivosti, pričom vážne prípady sa budú sústreďovať do veľkých špičkovo vybavených nemocníc. Súčasťou reformy v zdravotníctve budú aj investície do výstavby alebo kompletnej obnovy nemocníc.

Ako sami vidíte, časť uvedenej alokácie v SR bude nasmerovaná na riešenie zelenej energie, čo ukazuje  na príležitosť aj pre veľké teplárenské spoločnosti.

NEWSLETTER ZO DŇA 11.6.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z EURÓPSKEJ KOMISIE - "NÁPRAVA ŠKÔD A PRÍPRAVA BUDÚCNOSTI PRE NOVÉ GENERÁCIE" 

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy európskych  ekonomík postihnutých pandémiou. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhla vytvoriť nový nástroj obnovy „ Next Generation EU“.

Celkový balík podpory bude  vo výške 750 miliárd eur z toho 500 miliárd eur bude vo forme nenávratných dotácií a grantov a 250 miliárd eur vo forme nízko úročených pôžičiek.

Plán čerpania prostriedkov je do roku 2024Plán splácania prostriedkov vo forme pôžičiek je od 2028 do 2058.

Finančné prostriedky z nástroja „Next Generation EU“ vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.

 • Investície pre ďalšie generácie – Rozpočet EÚ, ktorý dopĺňa úsilie členských štátov, má jedinečné predpoklady na zabezpečenie spravodlivého sociálno-ekonomického oživenia, nápravu a revitalizáciu jednotného trhu, zaručenie rovnakých podmienok a podporu naliehavých investícií, najmä v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie, ktorá je kľúčom k budúcej prosperite a odolnosti Európy. Finančné prostriedky získané z nástroja „Next Generation EU“ budú investované do troch pilierov: 1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem, 2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície, 3. Ponaučenia z krízy.
 • Politické základy hospodárskej obnovy - Obnova hospodárstva neznamená návrat k stavu pred krízou, ale skok vpred. Krátkodobé škody spôsobené krízou musíme napraviť tak, aby sme zároveň investovali do našej dlhodobej budúcnosti. Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja „Next Generation EU“ sa budú prideľovať prostredníctvom programov EÚ v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ takto: 1. Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EU, 2.Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku, 3.Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých.
 • Budovanie odolnejšej EU - Európa musí posilniť svoju strategickú autonómiu vo viacerých konkrétnych oblastiach vrátane strategických hodnotových reťazcov a posilneného preverovania priamych zahraničných investícií. Na zlepšenie pripravenosti na krízy a krízového riadenia Komisia posilní Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude zohrávať výraznejšiu rolu pri koordinácii zdravotníckych reakcií v čase krízy. Môžeme a musíme sa poučiť z tejto krízy, ale to sa dá dosiahnuť len zapojením našich občanov, komunít a miest.
 • Zodpovedné celosvetové vedenie - EÚ je odhodlaná viesť medzinárodné úsilie, aby sa dosiahla skutočná globálna obnova, najmä prostredníctvom spoločnej koordinácie s Organizáciou Spojených národov, G20 a G7, Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou alebo Medzinárodnou organizáciou práce.

Ďalšie informácie :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

a iné. 

NEWSLETTER ZO DŇA 26.5.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z NÁVRHU ZÁKONA KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON 292/2014 Z. z. O PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM Z EURÓPSKYCH INVESTIČNÝCH A ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 

Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie:

Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, tak isto môže výzvu zmeniť aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia.

Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Predloženú žiadosť, ktorá bola podaná do zrušenia výzvy a o ktorej nebolo rozhodnuté, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.

Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie:

Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu a dohodnúť v nej

a) splátky na dobu najviac päť rokov,

b) splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo

c) odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.

K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia môže dôjsť len raz.

Zmena zmluvy o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v čase krízovej situácie:

 • Zmluvu možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Ak prijímateľ so zmenou zmluvy nesúhlasí, môže do 10 dní od doručenia oznámenia, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia od zmluvy odstúpiť.
 • Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.

NEWSLETTER ZO DŇA 17.4.2020

INFORMÁCIE O INVESTIČNÝCH STIMULOCH V SÚLADE SO ZÁKONOM 57/2018 Z. z. O REGIONÁLNEJ POMOCI 

Minister  hospodárstva SR, Ing. Richard Sulík na brífingu dňa 16.04.2020 urgoval spoločnosti aby žiadali o investičné stimuly. Ďalej  uviedol, že investičné stimuly ( tzv. regionálna investičná pomoc) bude schvaľovaná  prednostne do znevýhodnených regiónov  a prioritne formou daňových úľav.

 

Základné informácie pre záujemcov o investičné stimuly

Všeobecne platí, že investičné stimuly môžu žiadať spoločnosti nové, ako aj  etablované na Slovensku a podporu je možné využiť  do priemyselnej výroby, budovania technologických centier a budovania centier podnikových služieb.

Legislatíva platná pre investičné stimuly

 • Zákon o investičnej pomoci č. 57/2018 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 195/2018 Z. z.

Oprávnený náklad do žiadosti o investičné stimuly

 • nákup pozemkov a budov,
 • nákup nových technológií,
 • nákup nehmotného investičného majetku ako napr. patenty, licencie,
 • mzdové náklady novovytvorených pracovných miest počas 2 rokov.

Forma investičnej pomoci

 • úľava na dani z príjmov s možnosťou uplatňovania po dobu 10 rokov,
 • dotácia na nákup strojov, prístrojov a zariadení, realizáciu objektov výrobných hál,
 • príspevok na  vytvorené pracovné miesta.

Intenzita pomoci

 • Západné Slovensko ( Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj) : 25 % + 10-20 % pre  MSP
 • Stredné Slovensko (Žilinský kraj, Banskobystrický kraj):35 % + 10-20 % MSP
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj): 35 % + 10-20 % MSP 
 • Bratislavský kraj je vylúčený  z podpory

NEWSLETTER ZO DŇA 8.4.2020

INFORMÁCIE Z OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE PRE AKTUÁLNE ZVEREJNENÉ VÝZVY 

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OPVaI dňa 7.4.2020 v poobedňajších hodinách zverejnilo usmernenie k aktuálne zverejneným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP.

OPVaI-MH/DP/2018/122-21 t.j. podpora inteligentných inovácií v priemysle tzv. Priemysel 4.0 :

 • Zníženie alokácie zo 170 mil. EUR na 100 mil. EUR
 • Aktuálna suma žiadaného NFP 159 501 443 EUR
 • Termín uzatvorenia 5. hodnotiaceho kola z 30.04.2020 na 30.06.2020
 • Lehota na doplnenie údajov v administratívnom overení sa predlžuje zo 7 dní na 21 pracovných dní.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-23 t.j. podpora uhoľného regiónu Horná Nitra

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 30.04.2020 na 30.06.2020 a zároveň k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-25 t.j. výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu zo strednými odbornými školami.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-26 t.j.  výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Prešovského samosprávneho kraja 

Rozšírenie oprávnených výdavkov o skupinu výdavkov stavby.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.
 • Medzi oprávnené výdavky stavby sa zaraďujú výdavky na zmenu dokončenej  stavby podľa § 139b stavebného zákona. (jednoduché stavby, drobné stavby) 

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-27 výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch BB  kraja

Rozšírenie oprávnených výdavkov o skupinu výdavkov stavby.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.
 • Medzi oprávnené výdavky stavby sa zaraďujú výdavky na zmenu dokončenej  stavby podľa § 139b stavebného zákona  (jednoduché stavby, drobné stavby).  

NEWSLETTER ZO DŇA 3.4.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z EURÓPSKEJ ÚNIE 

„Peniaze z eurofondov by mohlo Slovensko mobilizovať okamžite“

 • Európska komisia  vo štvrtok 02. 04. 2020, predstavila prvý zásadný balík návrhov, ktoré majú ako nástroj solidarity pomôcť členským krajinám vyrovnať sa s vplyvmi krízy spojenej so šírením nákazy COVID-19. Z tohto balíka bude čerpať aj Slovensko.

Ako uvádza vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík: „Tento balík je dôkazom, že EÚ vie konať rýchlo a adresne. Z pohľadu Slovenska je dôležitý najmä návrh, ktorý v podstate okamžite umožní mobilizovať viac ako štyri miliardy EUR z doteraz nevyužitých eurofondov.“

Veľvyslanec pri EÚ zdôraznil, že vďaka tomu bude môcť slovenská vláda v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať pomoc tam, kde to naši ľudia a najmä podnikateľské subjekty najviac potrebujú.

 

 • EK predstavila aj nástroj solidarity  SURE, ktorý predstavuje  100 miliárd EUR na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov.

Cieľom je:

 • zmierniť ekonomický šok,
 • zaistiť naštartovanie hospodárstva EÚ,
 • zachovať pracovné miesta,
 • zaistiť fungovanie podnikov.

Fungovanie:

 • Jedná sa o podporu príjmov od štátu pre spoločnosti, ktoré skrátili alebo úplne zastavili prácu. Podpora bude smerovaná tak,  že zamestnanci nestratia príjem a podniky si udržia svojich zamestnancov.
 • Krajinám bude poskytnutý úver do výšky 100 miliárd EUR.

 

Ďalšie opatrenia EÚ v súvislosti s COVID-19

https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

NEWSLETTER ZO DŇA 1.4.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA VLÁDY SR NA PODPORU ZMIERNENIA DOPADOV KORONAVÍRUSU  PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov vláda SR na rokovaní dňa 31.3.2020 prebrala podmienky podpory na udržanie zamestnanosti.


Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie MS, núdzového stavu NS, výnimočného stavu VS poklesli tržby.

Oprávnený žiadateľ:
Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy) na ktorého sa v čase MS nevzťahuje povinnosť prerušiť, alebo obmedziť činnosť , ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta je oprávnený získať výšku príspevku na zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa je
▪ vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
▪ záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
▪ predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
▪ že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Zdroje financovania: OP Ľudské zdroje a štátny rozpočet

 

NEWSLETTER ZO DŇA 30.3.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NA PODPORU ZMIERNENIA DOPADOV KORONAVÍRUSU Z EÚ, SR A BANKOVÉHO SEKTORA PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A SAMOSPRÁVY 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú Vláda SR vyhlásila dňa 12.03.2020,  z dôvodu  šíriaceho sa ochorenia koronavírusu a onemocnenia COVID-19,  v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov  jednotlivé dotknuté inštitúcie pristupujú k nasledujúcim  opatreniam.

1. Informácie pre projekty podporované   z Európskych Investičných a Štrukturálnych Fondov

 • Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský  orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie predlžuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na doplnenie ŽoNFP sa predlžuje z pôvodných 7 pracovných dní na 21 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie. Predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa týka výlučne žiadateľov, ktorí majú predložené svoje žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva.

Predĺžená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP platí výlučne len počas trvania mimoriadnej situácie.

Link: https://www.opvai.sk/aktuality/infrormacia_ziadatelia_mimoriadna_situacia/

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia predlžuje lehotu na doplnenie ŽoNFP z pôvodných 10 pracovných dní na 30 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie.

Link:https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacia-pre-ziadatelov-v-ramci-vyziev-v-gescii-siea-v-suvislosti-s-vyhlasenim-mimoriadnej-situacie-v-slovenskej-republike/

 

2. Informácie o podpore  z bankového sektora

 • Európska investičná banka uvoľní do 40 miliárd EUR na preklenutie krátkodobých finančných potrieb MSP v eurozóne.
 • Európska centrálna banka ohlásila program núdzového nákupu aktív v dôsledku pandémie vo výške 750 miliárd EUR.
 • Eximbanka SR pripravuje poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre malé, stredné podniky a mikropodniky, a ktoré v rámci svojej činnosti vyrábajú tovary určené na vývoz alebo poskytujú služby určené na vývoz. COVID úver môže byť poskytnutý aj na všeobecné prevádzkové potreby, ktoré priamo nesúvisia s vývoznými aktivitami podnikateľov.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka analyzuje poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu pre nových klientov, ktorí budú na prechodné obdobie potrebovať dodatočné zdroje na preklenutie dopadov krízy. Konkrétne parametre, resp. podmienky úveru, sa v súčasnosti dolaďujú aj v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v najbližších dňoch budú zverejnené na stránke banky.
 •  

3. Informácie o ekonomických  opatreniach Vlády SR na zmiernenie dopadov koronavírusu

 • Vláda SR dňa  29. 03. 2020 predstavila prvých 7 ekonomických opatrení pre firmy, zamestnancov a živnostníkov s predpokladom schválenia 31.03.2020.
 1. 80 % platu pre zamestnancov v prevádzkach povinne uzatvorených.
 2. Pokles tržieb/príspevok štátu pre živnostníkov

Pokles tržieb viac ako 20% - príspevok štátu 180 EUR

Pokles tržieb viac ako 40 %-príspevok štátu 300 EUR

Pokles tržieb viac ako 60 % - príspevok štátu 420 EUR

Pokles tržieb viac ako 80 % - príspevok štátu 540 EUR

 1. Mesačné poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov EUR
 2. 55 % hrubej mzdy pre rodičov v karanténe a na OČR
 3. Odklad platby odvodov pri poklese tržieb za marec o viac ako 20 %, za mesiac apríl o  viac ako 40 %.
 4. Odklad  preddavkov dane z príjmov pri poklese tržieb za marec o viac ako 20 %, za mesiac apríl o  viac ako 40 %.
 5. Možnosť uplatnenia doteraz neuplatnenej straty z podnikania od roku 2014.

Link: https://podnikanie.help/prva-pomoc-zamestnancom-firmam-a-szco/