EURO FINANCE CONSULTING
 

Dotácie 2014-2020: Plánované výzvy na rok 2017

OP KŽP

Špecifický cieľ   Predpokladaný termín vyhlásenia a uzavretia výzvy* Alokácia
       
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – mimo schémy štátnej pomoci a schéma pre miestne infraštruktúry   07/2017 - 09/2017 25 000 000
       
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – schéma regionálnej štátnej pomoci
  06/2017 - do vyčerpania alokácie 10 000 000
       
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie – schéma štátnej pomoci
  09/2017 - do vyčerpania alokácie 10 000 000
       
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Oprávnená aktivita A: Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov   04/2017 - do vyčerpania alokácie 5 000 000
       
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Oprávnená aktivita C: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
  03/2017 - do vyčerpania alokácie 22 000 000
       
       
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy         Oprávnená aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo schémy štátnej pomoci   10/2017 - do vyčerpania alokácie 17 000 000
       
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Oprávnená aktivita A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív   05/2017 - do vyčerpania alokácie 7 500 000
       
4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Oprávnená aktivita B: Výstavba zariadení na:
- výrobu biometánu;
- využitie vodnej energie;
- využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
- využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
- výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
  08/2017 - do vyčerpania alokácie 19 156 500
       
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
  03/2017 - do vyčerpania alokácie 102 760 549
       
4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Oprávnená aktivita B: Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
  05/2017 - do vyčerpania alokácie 3 000 000
       
4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území                                        
Oprávnená aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
  05/2017 - do vyčerpania alokácie 12 000 000

* na predkladanie ŽoNFP

OP VaI (MH)

Špecifický cieľ Predpokladaný termín vyhlásenia a uzavretia výzvy Alokácia
1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch alebo v zoskupeniach podnikov
03/2017 - do vyčerpania alokácie 100 000 000
     
1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Zameranie výzvy: Podpora sieťovania podnikov                                                        
2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji Zameranie výzvy: Podpora sieťovania podnikov
04/2017 - do vyčerpania alokácie 30 000 000
     
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji                             
Zameranie výzvy: Podpora konkurencieschopnosti nových a začínajúcich MSP v Bratislavskom kraji
05/2017 - do vyčerpania alokácie 4 000 000
     
3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP                                        
Zameranie výzvy: Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu
06/2017 - do vyčerpania alokácie 2 000 000
     
3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ
Zameranie výzvy: Podpora zapájania MSP do programov EÚ
09/2017 - do vyčerpania alokácie 10 000 000
     
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja                           
Zameranie výzvy: Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania
12/2017 - do vyčerpania alokácie 5 400 000

* na predkladanie ŽoNFP

OPVaI (VA)

Špecifický cieľ Predpokladaný termín vyhlásenia a uzavretia výzvy * Alokácia
     
1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií (Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK – mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK 01/2017 - do vyčerpania alokácie 55 000 000
     
2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave (mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) 01/2017 - do vyčerpania alokácie 21 800 000
     
1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK – podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v základných 4 oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3 SK) 02/2017 - do vyčerpania alokácie 15 000 000
     
1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK) 03/2017 - do vyčerpania alokácie 10 000 000
     
1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce (Financovanie tzv. shortlistovaných projektov v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov a iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK) 04/2017 - do vyčerpania alokácie 4 000 000

* na predkladanie ŽoNFP

IROP

Špecifický cieľ Predpokladaný termín vyhlásenia a uzavretia výzvy*   Predpokladaný termín vyhlásenia a uzavretia výzvy** Alokácia
         
2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštiticionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni - výzva na deinštitucionalizáciu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately existujúcich zariaení z inštitucionálnej formy na komunitnú úroveň -   02/2017 - do vyčerpania alokácie 69 449 470
         
2.1.1  Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštiticionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni - výzva na rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni 02/2017 - 04/2017   02/2017 - do vyčerpania alokácie 70 863 397
         
2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti -   07/2017 - do vyčerpania alokácie 125 000 000
         
3.1 Stimulovanie podpory udrţateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talent a netechnologických inovácií. 06/2017 - 10/2017   11/2017 - do vyčerpania alokácie 143 000 000
         
4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie -   01/2017 - do vyčerpania alokácie 55 000 000
         
4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistovania ovzdušia a hluku -   02/2017 - do vyčerpania alokácie 33 328 116

* výzvy na predkladanie PZ

** na predkladanie ŽoNFP