EURO FINANCE CONSULTING
 

AREAs OF SUPPORT FROM 2014 TO 2020

Operačný program efektívna verejná správa

Zlepšenie kvality a efektívnosti verejnej správy

 • Posilňovanie inštitucionálnych kapacít  a efektívnosti verejnej správy.
 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov.
 • Modernizácia riadenia ľudských zdrojov a zvyšovanie  kompetencií zamestnancov.
 • Zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva.
 • Zabezpečenie  transparentného a efektívneho  uplatňovania pravidiel verejného obstarávania.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Zefektívnenie a modernizacia verejnej osobnej dopravy

 • Modernizácia a výstavba električkových a trolejbusových tratí  vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu.
 • Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek a trolejbusov vrátane vozidiel s pomocným pohonom).
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry dopravných systémov  (modernizácia a výstavba prestupnýchterminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry).
 •  Vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD.

Informačná spoločnosť

 • Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo.
 • Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po IKT.
 • Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.

Integrovaný Regionálny operačný program

Zlepšenie kvality života a l'ahší prístup k efektívnym a udržatel'ným verejným službám

 • Rekonštrukcia a zvýšenie úrovne ciest II. a III. triedy.
 • Podpora ekologicky priaznivých dopravných subsystémov.
 • Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry.
 • Zvyšovanie  kapacít materských škôl.
 • Modernizácia a vybavenie základných  škôl.
 • Výstavba a investície do vybavenia jaslí.

Podpora konkurencieschopnosti regiónov

 • Podpora fyzickej infraštruktúry pre stretávanie, prezentovanie, distribúcie (kreatívne centrá, huby, inkubátory, co-working) prednostne konverziou objektov kultúrneho dedičstva na objekty s novou funkciou.
 • Budovanie kapacít a ľudských zdrojov pre spoluprácu verejného a súkromného sektora pre nové využitie objektov.
 • Podpora kreatívnej tvorby vrátane testovania, vývoja nových produktov.
 • Audiovizuálny priemysel.
 • Vydavateľský priemysel.

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 • Podpora energetickej efektívnosti verejných objektov.
 • Budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov.
 • Budovanie kanalizácií a ČOV v obciach od 1000 do 2000 obyvateľov.
 • Opatrenia na zlepšenie mestského  prostredia.

Miestny rozvoj vedený komunitou

 • Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program ľudské zdroje

Vzdelávanie

 • Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky  podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu .
 • Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich kvality.
 • Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 • Podpora trvalo udržateľnej  integrácie mladých ľudí (nezamestnaných, bez aktuálneho procesu vzdelávania) na trh práce.

Zamestnanosť

 • Podpora miestnych iniciatív v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.
 • Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a  súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
 • Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné  služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce.

Podpora sociálneho  začlenenia

 • Podpora rovnosti príležitostí a aktívnej účasti na  zlepšení zamestnateľnosti.
 • Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 • Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít.

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 • Poskytovanie podpory regenerácie zanedbaných komunít v mestských a  vidieckych oblastiach.
 • Poskytovanie podpory sociálnym podnikom.

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 • Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ.
 • Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ.

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 • Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy

 • Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezepčenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 • Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch.
 • Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.
 • Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
 • Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

Program Rozvoja Vidieka

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

 • Podpora zariadení využívajúcich OZE pre obce do 1000 obyvateľov.
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov s orientáciou na OZE pre obce do 1000 obyvateľov.
 • Podpora budovania kanalizácií vrátane PD a riadenia projektu pre obce do 1000 obyvateľov.
 • Budovanie širokopásmového internetu  obcí do 500 obyvateľov.
 • Podpora poskytovania miestnych služieb vrátane voľného času, kultúry a budovania verejných priestranstiev pre obce do1000 obyvateľov.
 • Podpora rozvoja a marketingu obcí do 1000 obyvateľov.