EURO FINANCE CONSULTING
 

OBLASŤ PODPORY PRE OBDOBIE 2014-2020

Integrovaný Regionálny operačný program

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

 • Podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu  v kreatívnych  centrách pre zameranie definované  ako slobodné povolanie (služby otvoreného ateliéru, služby kreatívneho inkubátora, networkingové služby, zvýhodnené nájmy). 
 • Podpora začínajúcich talentov pre vytvorenie vlastného podniku. 

Operačný program ľudské zdroje

Vzdelávanie

 • Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.
 • Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a ich kvality.
 • Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

 • Podpora trvalo udržateľnej  integrácie mladých ľudí (nezamestnaných, bez aktuálneho procesu vzdelávania) na trh práce.

Zamestnanosť

 • Podpora miestnych iniciatív v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.
 • Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a  súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu. 
 • Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné  služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce.
 • Vzdelávanie na podporu zamestnania a samozamestnania mladých ľudí.

Podpora sociálneho začlenenia

 • Podpora rovnosti príležitostí a aktívnej  účasti na  zlepšení  zamestnateľnosti.
 • Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 • Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít.

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 • Poskytovanie podpory regenerácie zanedbaných komunít v mestských a  vidieckych oblastiach.
 • Poskytovanie podpory sociálnym podnikom.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 • Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ. 
 • Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ.

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 • Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.

Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy

 • Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpčenie predchádzania vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 • Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch.
 • Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.
 • Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
 • Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

Podpora výskumu vývoja a inovácií s dôrazom na podporu konkurencieschopnosti podnikateľského sektora

 • Podpora investovania podnikov do výskumu a vývoja, vytváranie prepojení medzi podnikmi.
 • Podpora spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami na úrovni výskumno-vývojových centier.
 • Podpora nových výskumno-vývojových kapacít MSP ale aj  VP.
 • Podpora investovania do výskumu nových produktov, služieb, prenosu technológií, sociálnych inovácií, ekologických inovácií.
 • Podpora skorého overovania výrobkov, rozširovania kapacít, prvej výroby.
 • Podpora sieťovaní podnikov, vrátane klastrov.
 • Podpora medzisektorových partnerstiev a výskumných inštitúcií.
 • Podpora aktivít  zameraných na ochranu duševného vlastníctva.
 • Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov.
 • Podpora zavádzania inovatívnych výrobkov na trh.
 • Podpora realizácie cieleného predvídania trendov.

Posilnenie konkurencieschopnosti MSP

 • Budovanie podporných kapacít ako inkubátory, akcelerátory, inovačné platformy.
 • Finančná podpora vo forme mikropôžičiek, rizikového kapitálu, kombinované s poradenstvom.
 • Poradenské a informačné programy pre začínajúcich podnikateľov.
 • Podpora využitia nových nápadov od štúdií, cez realizačný projekt až po komercionalizáciu.
 • Podpora  vytvárania pracovných miest najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, sociálne a zdravotne hendikepovaní, štátni príslušníci z tretích krajín).
 • Podpora kreatívneho priemyslu.
 • Podpora účasti na prezentačných akciách.
 • Podpora zapájania MSP do komunitných programov EÚ ako napr. Horizont 2020, COSME.
 • Podpora využitia možností  elektronického podnikania MSP.
 • Rozvoj alternatívnych foriem podnikania pre znevýhodnených.

Program Rozvoja Vidieka

Prenos poznatkov a inovácie

 • Podpora inovácií a vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach formou školení a vzdelávania.
 • Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami.
 • Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v sektoroch poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
 • Podpora využívania poradenských aktivít.

Zvyšovať konkurencieschopnosť všetkých druhov poľnohospodárstva a zvýšiť životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov

 • Zlepšenie ekonomického výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a   uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov najmä za účelom zvýšenia ich účasti na trhu a zvýšenia poľnohospodárskej diverzifikácie.
 • Uľahčenie generačnej výmeny, podpora mladých a začínajúcich podnikateľov v sektore poľnohospodárstva.
 • Podpora stavebných a technologických investícií, podpora vnútorného vybavenia poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych subjektov.

Podpora organizácie potravinového reťazca a manažmentu rizika v poľnohospodárstve

 • Lepšia integrácia primárnych výrobcov do potravinového reťazca pomocou systémov kvality, propagácie na miestnych trhoch.
 • Podpora manažmentu rizika poľnohospodárskych podnikov.

Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy závislé na poľnohospodárstve

 • Obnova, zachovanie a posilnenie biologickej diverzity vrátane  lokalít sústavy Natura 2000,  územiam čeliacim prírodným alebo iným špecifickým obmedzeniam a HNV a stavu krajinných oblastí Európy.
 • Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane  skladovania a aplikácie hnojív a pesticídov.
 • Prevencia pôdnej erózie a zlepšenie obhospodarovania pôdy.

Podpora efektívneho využívanie zdrojov a podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo  odolné voči zmenám klímy v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

 • Zvýšenie účinnosti využitia vody v poľnohospodárstve.
 • Zvýšenie účinnosti využitia energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín.
 • Uľahčenie dodávok a využitia obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely biohospodárstva.
 • Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva.
 • Podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

 • Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie pracovných miest
 • Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 • Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach